Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » Projekt

Projekt

Vieme čo je “codevelopment”?

Jeho opodstatnenie spočíva na myšlienke, že jednou z možností realizovania úspešnej a efektívnej rozvojovej pomoci je zapojenie ochotných migrantov a prisťachovalcov, ktoré žijú aj na Slovensku (ale tiež aj bývalých migrantov, dnes už napr. občanov SR) do rozvojových aktivít v ich pôvodnej krajine. Tento odteraz neuživaný potenciál rozvojovej spolupráce sa stál základným pilierom projektu CoMiDe www.comide.eu, ktorý Inštitút pre rozvoj spoločnosti realizuje v rámci Európského fondu pre rozvojovú spoluprácu do konca marca 2014.

Spoločný vývoj aj za účasťou imgántov definuje potenciálu globálneho, sociálneho, ekonomického a ľudského rozvoja  ako proces  výmeny a spolupráce: výmena ľudských schopností a myšlienok a spolupráce medzi subjektmi, ktorí sledujú svoj ​​záujem realizovať vzájomné benefity zo spolupráce. V tomto procese je predovšetkým ochota a schopnosť spolupracovať, a tým dokažeme dosiahnuť aj určitú úroveň verejného úspechu a sociálneho zabezpečenia. Avšak, rozvojová spolupráca a globálny prístup k migrácii vyžadujú osobný prístup, inštitucionálne a organizačné základy, bez ktorých by nebolo ani udržateľný rozvoj.

Ako v skutočnosti, je vývoj stále sprevádzaný až dodnes deficitu inštitucionálnej a politickej vôle. V globálnom meradle postupy správneho a legitímneho vývoja sú stále ešte v plienkach. A tak isto keď sa pozrieme aj v sektore co-developmentu vidime, ze tam tiež posobí príliš málo aktérov z diaspóry alebo európskych organizácií, ktoré sú schopné podporiť proces vývoja formálnymi a neformálnymi pravidlámi spolupráce pre rozvoj. Sme radi, že projekt CoMiDe je cenný príspevok k súdržnosti politík pre rozvoj.

A zároveň sa cez projektové  aktivity snážime nabadať a napomocť (ex)migrantov kvalitnejšie sa integrovať aj do slovenskej spoločnosti. Na základe prepojenia migračnej a rozvojových politík sa predpokladajú  sa tiež následný priaznivý vplyv na kvalitu a kvantitu migrácie z týchto krajín (napr. regulácia odlevu mozgov -  braindrain). V prvom rade zvýšiť povedomie o tejto záležitosti medzi aktérmi na poli rozvojovej pomoci, migrácie, medzi krajanskými organizáciami a aj inými účastníkmi a to na všetkých úrovniach: od oficiálnych štátnych inštitúcií cez NGOs, samosprávu alebo napr. aj univerzity (pričom mnohé organizácie už prisľúbili spoluprácu). S tým súvisí aj zisťovanie hlavných problémov a výziev ktorým čelia aktéri v ich prioritných oblastiach záujmu. Tieto subjekty často nevedia o svojich činnostiach navzájom (a niekedy ani o svojej existencii) a preto sú bohužiaľ prehliadané rôzne možnosti spolupráce - žiaduce je teda ich vzájomné nakontaktovanie, ktorému chceme napomôcť.

Diaspóry a ich úloha v tvorbe zmeny a podporovaní rozvoja ich krajín pôvodu sú stredobodom pozornosti vzajomných séminárov, stretnutí pracovncýh skuín a informačných workshopov projketu. Je nevychnutné rozoznáť  hodnotu diaspór ako sprostredkovateľov zmeny, rastu a rozvoja.
Vidíme jedným z príspevkov diaspor aj v ich rôly smerovať finančné toky, ktoré môžu prispieť k zmenšovaniu chudoby a vybudovaniu ľudského a finančného kapitálu pre chudobných. Je potrebné poznamenať, že diaspóry hrajú taktiež kľúčovú úlohu v transfere zručností, technológií a know-how do ich krajín pôvodu.
Uznanie existencie diaspór a ich úlohy v rozvoji viedlo k zvýšeniu politík a programov, ktoré sa pokúšajú vplývať na zdroje, talenty a know-how migrantov a ich potomkov.

Cieľom nadnárodného projektu CoMiDe je zlepšenie spoločných iniciatív rozvojovej spolupráce a migračných politík na európskej úrovni. Ďalšou úlohou je podnietiť kooperáciu medzi organizáciami globálneho rozvoja a komunitami migrantov v Taliansku, Slovinsku, Slovensku a Rakúsku.

  • Migrácia a rozvojová spolupráca: Preformovanie medzinárodnej politickej agendy; podpora väčšej súdržnosti medzi politikami migrácie a rozvoja a zapojenie rozvojových krajín ako partnerov v tomto procese. Prispievanie k súdržnosti rozvojovej politiky spájaním s migračnou politikou v rámci Európskej zahraničnej politiky.
  • Príspevok k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov, najmä k odstráneniu chudoby prostredníctvom prepojenia migrácie a rozvojovej politiky, čo má viesť k efektívnejším projektom a politikám.
  • Mediálna kampaň na podporu záležitostí rozvoja a migrácie v ich vzájomnom križovaní sa (média migrantov a rozvojových organi-zácií, iné)

Iniciatíva CoMiDe začala v apríli 2011. Tento 3-ročný projekt je financovaný Európskou Komisiou. Projektovými partnermi sú Mirovni inštitút (Slovinsko), COSPE – Spolupráca a rozvoj pre krajiny v núdzi (Taliansko), Inštitút pre rozvoj spoločnosti (Slovensko), Südwind Agentur (Rakúsko). Vedúcou organizáciou projektu je VIDC, Viedenský inštitút pre medzinárodný dialóg a spoluprácu.

VIDC/Viedenský inštitút pre medzinárodný dialóg a spoluprácu, Rakúsko

www.vidc.org

Südwind – Informácia a vzdelávanie pre globálny rozvoj, Rakúsko

www.suedwindagentur.at

Mirovni Inšitut – Inštitút pre súčasné sociálne a politické vedy, Slovinsko

www.mirovni-institut.si

COSPE – Spolupráca a rozvoj pre krajiny v núdzi, Taliansko

www.cospe.org

SDI – Inštitút pre rozvoj spoločnosti, Slovensko

www.sdisk.eu

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie. Názory, ktoré sú vyjadrené v tejto publikácii nemusia nevyhnutne

reflektovať postoje Európskej komisie.