Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » Podpora a propagácia dobrovoľníctva

Posted by comide on January 28, 2013

Podpora a propagácia dobrovoľníctva

Podpora a propagácia dobrovoľníctva

Category:

Website of Applicant: link unavailable

Period of Implementation: time unavailable

Status:

Kde sa realizuje?:

Stručný popis

Poznávacie pracovné cesty dobrovoľníkov do rozvojových krajín
Typ projektu: Tok know-how; Rozvojové vzdelávanie; Zväčšovanie povedomia a informačnej základne o situácii v krajinách pôvodu migrantov v skupine dobrovoľníkov v migračných/rozvojových organizáciách.

Cieľová skupina:
Primárna: dobrovoľníci aktívny v Slovenských rozvojových či migračných organizáciách
Sekundárna: rozvojové/migračné organizácie a organizácie cudzincov, ktoré takto na seba získajú lepšie kontakty
Terciálna c.s.: najširšia verejnosť (prostredníctvom prirodzeného propagovania účastníkmi aktivity)


Podrobný popis

Poznávacie cesty dobrovoľníkov aktívnych v Slovenských NGO do rozvojových krajín

Potenciál a celkový príspevok dobrovoľníkov v rámci neziskového sektora a práce rozvojových je nezanedbateľný. Títo ľudia, ktorý sú v zásade nehonorovaní a často aj bez preplácania akýchkoľvek režijných nákladov, vykonávajú veľký diel práce aj v organizáciách zameraných na migráciu i rozvoj. Veľká časť dobrovoľníkov má dlhodobý záujem aktívne a hlboko sa zaujímať o danú problematiku a formálne i neformálne sa vzdelávať v tejto oblasti, a to s cieľom ako osobnostného rozvoja, ľudského naplnenia a najmä s vedomím nesmiernej dôležitosti poskytovania migračných a rozvojových činností pre krajiny pôvodu a Slovensko.

Avšak: dobrovoľníci sú, v porovnaní s profesionálnym osadenstvom mimovládnych rozvojových, migračných aj iných organizácií, často značne v úzadí pri realizovaní niektorých druhov aktivít, čo je síce pochopiteľné, no nie úplne ideálne. Najmä, na rozdiel od profesionálneho tímu zamestnancov, sa títo ľudia oveľa menej dostanú do terénu – do rozvojových krajín tretieho sveta. Ich vedomosti o krajinách pôvodu, živote v nich a praktických problémoch sú skôr sprostredkované (niekedy dokonca viac násobne sprostredkované) od iných členov organizácie, od priateľov, z literatúry a internetu.
Ich plnohodnotné, hoci dobrovoľnícke zapojenie, však predpokladá vynikajúcu znalosť problematiky dokonca aj na mieste vzniku a pretrvávania problémov – tj. najmä v krajine pôvodu.

Zmyslom projektu je preto vybraným dobrovoľníkom sprostredkovať jednorazový krátkodobý expertný pobyt v takejto krajine. Jeho efektivita pri zorientovaní sa v relevantnom rámci rozvojových a migračných bude zabezpečená účasťou, sprevádzaním a lektoringom zo strany expertov: člena slovenskej aj miestnej NGO. Týmto sa môže ustanoviť či prehĺbiť aj spolupráca medzi Slovenskom a zahraničím, tak nevyhnutná pre manažovanie premosťovania migračných a rozvojových činností.

V neposlednom rade sa dá tento projekt chápať ako motivačná aktivita pre dobrovoľníkov, ktorá môže povzbudiť profesionalizáciu niektorých z dobrovoľníkov a neskoršie užšie zapojenie sa do rozvojových a migračných činností v rámci organizácie, s ktorou obvykle spolupracujú.

Ciele projektu:
Väčšie inklúzia osôb dobrovoľnícky aktívnych v oblasti migrácie a rozvoja do expertných činností týchto organizácií a motivácia k ďalšej prospešnej činnosti.
Získavanie nových transverzálnych kontaktov medzi aktérmi na poli rozvoja a migrácie; najmä však vznik alebo utuženie spolupráce medzi Slovenskými aktérmi a organizáciami v tretích krajinách.

Oboznámenie sa s charakterom krajiny pôvodu a jaj problémov prostredníctvom sofistikovanej kombinácie poznávajúceho cestovania a expertného lektoringu v tretích krajinách.

Účastníci projektu:

Diaspora organisations: 3 organizácie združujúce ľudí z cudzím pôvodom, ktoré sú aktívne najmä v oblasti poskytovania rozvojovej pomoci svojim krajinám pôvodu (avšak v krajnom prípade to môžu byť aj organizácie cudzincov, ktoré sa dosiaľ venujú najmä aktivitami pre svojich členov a propagáciou svojej kultúry na Slovensku, keďže môžu mať rozvojový potenciál do budúcnosti). Z ohľadom doterajšiu aktivitu niektorých konkrétnych združení, na priority slovenskej ODA a tiež a neblahú situáciu v niektorých častiach sveta priebežne navrhujeme organizácie z týchto krajín: Afganistan, Gruzínsko, Irak, Vietnam, organizáciu združujúcu Afričanov (Keňa, Somálsko, Angola). Člen tejto organizácie navrhne dôveryhodnú spolupracujúcu organizáciu v krajine pôvodu; spolu s ňou navrhne trasu, obsah návštevy a aj všetky praktické náležitosti v krajine pôvodu, aby pobyt čo najlepšie vystihoval: 1. aktuálne problémy tejto krajiny s cieľom participácie na ich možnej budúcej náprave; 2.dosiaľ realizované úspešné projekty prostredníctvom slovenských i iných aktérov v tejto krajine; 3.bežný život a problémy obyvateľov krajiny, ktorý bývajú najčastejšími cieľovými skupinami rozvojových projektov. 4. Iné skutočnosti, podľa aktuálneho reality na Slovensku či v krajinách pôvodu. Člen tejto organizácie bude sprevádzať dobrovoľníkov po krajine, tlmočiť a vysvetľovať pre rozvoj a migráciu relevantné skutočnosti.

Migračné a rozvojové organizácie:
Bude oslovená skupina najaktívnejších organizácií (podávajú migračné alebo rozvojové projekty, realizovali úspešne takéto projekty v minulosti, využívajú pomoc dobrovoľníkov) , aby navrhla spomedzi ľudí, ktorý pracujú pre nich ako dobrovoľníci dvoch vhodných ľudí.
Kritériá pre výber vhodných dobrovoľníkov:
- spolupracujú aktívne a dlhodobo z organizáciou aspoň 3 roky a aspoň na jednom projekte ročne
- v priebehu posledných troch rokov môžu zdokumentovať aspoň jednu absolvovanú vzdelávaciu aktivitu v oblasti migrácie a rozvoja
- boli aspoň raz začlenený v priebehu posledných troch rokov ako nie – dobrovoľníci – tj. aspoň čiastočne platení (napr. dohoda, dočasný úväzok, a pod) členovia tímu pri migračných/rozvojových projektoch
-ich práca je dlhodobo dobre hodnotená a nie je vylúčená ani ich aspoň čiastočná profesionalizácia

Partnerské organizácie v tretích krajinách:
Organizácia diaspóry alebo (i iný slovenský účastník) poskytne kontakt na organizáciu zaoberajúcu obdobnou (či komplementárnou) problematikou sa v cieľovej krajine. Táto organizácia má za úlohu spolupracovať s slovenskými organizáciami pri návrhu trasy, obsahu a celkovej koordinácie pobytu dobrovoľníkov v tejto krajine. Jej člen bude (spolu s členom slovenskej diaspóry) sprevádzať tím dobrovoľníkov po krajine a vykonávať priamo na mieste lektoring o najdôležitejších relevantných skutočnostiach.

Vedúca organizácia projektu:
Touto organizáciou by mala byť niektorá zo zúčastnených slovenských rozvojových / migračných / diaspóra organizácií. Jej základnými úlohami sú:
- Celková koordinácia plánovaných činností
- Výber vhodných dobrovoľníkov podľa transparentných kritérií
- Výber vhodných spolupracujúcich organizácií v krajine pôvodu
- Schválenie aktivít v krajinách pôvodu, ktoré boli navrhnuté spolupracujúcimi organizáciami v krajinách pôvodu, slovenskými diaspórami (príp. inými aktérmi)
- Kontrolná a reportingová činnosť
- Organizovanie záverečnej prednáškovej prezentácie z celej aktivity

Aktivity:
- Predpokladajú sa 3 pobyty, každý v inej vhodne zvolenej krajine tretieho sveta.
- Každého z týchto pobytov by sa mali zúčastniť 2-3 vybraný dobrovoľníci.
- Pobyt aj s cestou by mal byť naplánovaný z dôvodu hospodárnosti na 3 celé dni pobytu vyplneného aktivitami v cieľovej krajine (bez medzištátneho cestovania)
o preferovanými aktivitami sú: návšteva miestnych NGO, návšteva miest, kde Slovenské organizácie predtým realizovali aktivity, návšteva kultúrnych podujatí, zoznámenie sa z miestami, oblasťami či javmi, ktoré dosiaľ neboli riešené medzinárodnými projektmi, no zasluhujú si takúto aktivitu
- Každý z dobrovoľníkov si musí preplatiť istú zložku nákladov spojených z pobytom. Tento princíp predíde braniu projektu na ľahkú váhu a pomôže vyselektovať skutočne motivovaných záujemcov. To isté musí aj organizácia navrhujúca dobrovoľníka.
- Zorganizovanie prednášky či prednášok pre miestne organizácie s cieľom rozširovania vedomostí o co-developmente. Prednášku zrealizuje dobrovoľník. Jej obsah aj forma bude navrhnutá v spolupráci medzi dobrovoľníkom a jeho navrhujúcou organizáciou.
- Usporiadanie záverečnej prednášky, ktorá zhrnie základné zistenia v krajine pôvodu relevantné pre ďalšie prepájanie migrácie a rozvoja.

Základný časový rámec:
Celková doba projektu je 9 mesiacov.

1. a 2.mesiac – prípravná časť projektu: projektový koordinátor zistí vhodné organizácie pre : a) navrhnutie dobrovoľníkov tj. migračné a rozvojové organizácie a vyzve ich aby nominovali záujemcov
b) zistí a osloví vhodné organizácie diaspór, ktorých člen bude ochotný sprevádzať dobrovoľníkov, ktoré sa aj zapoja do navrhovania plánu cesty a ktoré navrhnú spolupracujúce organizácie v krajine pôvodu
c) komunikáciou s organizáciami v zahraničí zistí ich vhodnosť pre spoluprácu

3. mesiac – a) urobí na základe transparentných kritérií výber s kandidátov z pomedzi dobrovoľníkov; bude prihliadať pri výbere aj na názory iných zúčastnených; oboznámi aktérov o výbere
b) vykoná definitívny výber organizácií

3.-7. Mesiac a) v spolupráci so slovenskými organizáciami diaspóry a s zahraničným partnerom vytvoria plán cesty tak aby plnil ciele zvyšovania kompetencií pre rozvojové a migračné činnosti, napr.: reflektoval MDG relevantné pre danú krajinu; projekty Slovenskej ODA pre danú krajinu; kultúru danej krajiny; aktuálne rozvojové a migračné výzvy krajiny
b) v spolupráci s vybranými dobrovoľníkmi a ich organizáciami vypracovať obsah prednášky/prednášok, ktoré budú prezentované v tretej krajine na tému migrácia a rozvoj

8.mesiac – realizácia 3 pobytov dobrovoľníkov v tretej krajine za pomoci člena diaspóry a miestnej organizácie
9. mesiac – prednáška na tému pre rozvojové, migračné cudzinecké organizácie i inú zaujímajúcu sa verejnosť. Zhodnotenie projektu

Hlavné riziká projektu:

1. Bezpečnostná situácia v krajine pôvodu. Toto riziko by malo byť redukované prítomnosťou člena miestnej organizácie. Ak to však bude z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné, možno časť projektu zrušiť.
2. Nezáujem zo strany dobrovoľníkov. Čiastočné preplácanie si nákladov môže byť pre nich skutočne zaťažujúcim prvkom. Z dôvodu redukcie tohto rizika treba aspoň predĺžiť dobu medzi zverejnením ponuky tohto pobytu a samotným pobytom resp. zložením spoluúčasti dobrovoľníka, počas ktorej je možné vygenerovať dostatok financií.
3. Podobné platí aj pre rozvojovú/migračnú organizáciu

Autor projektu:


Nickname: comide

Zanechať vzkaz

Blue Captcha Image
Refresh

*