Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » Pravidelné internetové médium Vietnamských komunít na Slovensku

Posted by comide on January 28, 2013

Pravidelné internetové médium Vietnamských komunít na Slovensku

Pravidelné internetové médium Vietnamských komunít  na Slovensku

Category:

Website of Applicant: link unavailable

Period of Implementation: time unavailable

Status:

Kde sa realizuje?:

Stručný popis

Médium migrantov (Vietnamci)

Typ projektu: Ustanovenie média, ktoré bude medzi Vietnamcami a Slovákmi rozširovať informácie o komunitách


Podrobný popis

Kontext a zmysluplnosť projektu: Na Slovensku dlhodobo žije okolo 5 000 ľudí z pôvodom z Vietnamu. Mnoho z nich je tu už od 70. rokov a má slovenské občianstvo, mnohý sa tu narodili a tvoria druhú generáciu Vietnamcov na Slovensku, niektorý tu dlhodobo pracujú a žijú, hoci občianstvo nemajú, iný sú tu iba na krátko. Skupina ľudí s Vietnamským pôvodom tvorí možno najväčšiu tzv. novú menšinu na území Slovenska. Hoci je ich spolužitie na Slovensku všeobecne vnímané ako bezproblémové a žiaduca, i tak sa dá povedať, že sú skupinou, o živote ktorej vie bežný Slovák celkom málo. Iné zdroje informácií o ich živote na Slovensku, než osobný kontakt prakticky neexistujú.

Navyše mnohý Vietnamci kvôli jazykovej bariére nečítajú iné než dovezené tlačoviny napísané vo vietnamskom jazyku a tak sa iba ďalej podporuje istá uzavretosť tohto etnika na Slovensku. Vietnamci na Slovensku nevydávajú žiadne periodikum, neprevádzkujú rádio ani lokálnu televíziu, ani na internete. Internetové stránky ich organizácií nie sú koncipované dvojjazyčne a celkovo sa nezdá, že by poskytovali veľa periodických informácií o komunite.
Tento stav je podľa nášho názoru nevyhovujúci – okrem slabej miery poznania komunít Vietnamcov Slovákmi a slabej participácie Vietnamcov na veciach verejných na Slovensku nemôže dochádzať v prepájacím aktivitám vietnamskej diaspóry s inými aktérmi s cieľom zlepšiť podmienky ľudí vo Vietname (no i na Slovensku). Takáto prirodzená informačná platforma tu chýba (na rozdiel napr. od ČR, kde majú vietnamské médiá dlhú históriu) a bolo by všeobecne výhodné ju ustanoviť.
Vzhľadom na charakter dnešného mediálneho priestoru a zároveň aj na obsahovú multimediálnu bohatosť, no i relatívnu finančnú nenáročnosť by bolo najvhodnejším internetové periodikum.
Kľúčovú rolu pri vzniku takéhoto média by mali mať najdôležitejší aktéri z radov Vietnamcov. Ešte za dôb Československa vietnamská ambasáda financovala vietnamské periodiká a na túto tradíciu by bolo dobré nadviazať. Na Slovensko má v poslednej dobe veľký záujem prísť vietnamský telekomunikačný operátor, ktorého isto láka aj existencia tunajšej vietnamskej komunity – zo strany slovenskej komunity Vietnamcov bolo by vhodné presvedčiť ho, aby podporil aj túto v zásade nekomerčnú aktivitu. Vedúcim aktérom.prevádzkovateľom bude organizácia vietnamskej komunity na slovesku . Žiaduca je aj spolupráca zahraničných študenov z Vietnamu.
Vzhľadom na neustále narastajúcu hospodársku kooperáciu medzi Vietnamom a Slovenskom a aj na existenciu stabilnej komunity Vietnamcov na Slovensku je vhodné, aby boli podporené i aktivity nehospodárskej povahy typu, ktoré však majú v konečnom dôsledku široký spoločenský presah a môžu stimulovať ako nové formy rozvojovej spolupráce a celkové skvalitnenie života mnohých skupín obyvateľov, tak aj ďalší hospodársky rast.

Cieľová skupina:
- Ľudia s vietnamským pôvodom žijúci na Slovensku: získajú čerstvé a kvalitné informácie o relevantnom dianí na Slovensku i vo Vietname; pomôže to k väčšej kompaktnosti tejto komunity
- Široká slovenská majorita: získa informácie o živote Vietnamcov (nie len na Slovensku)
- Subjekty na poli vzdelávania, vedy, výskumu, NGO, oficiálne organizácie: budú získavať základnú informačnú bázu (o projektoch, ľuďoch, aktivitách, problémoch Vietnamcov na Slovensku i inde) , ktorá môže byť využitá pri realizácii nových premosťujúcich projektoch
- Obyvatelia Vietnamu, vzhľadom na dostupnosť prostredníctvom internetu, získajú rýchly a kvalitný balík info o živote na Slovensku

Aktéri:
- Vietnamská ambasáda: je garantom tejto aktivity, má potrebné kontakty a dôveryhodnosť, finančne prispeje na činnosť média. Jeho benefitom je šírenie dobrého mena Vietnamu na Slovensku
- Vietnamský telekomunikačný operátor: je základným poradcom vo veciach technických, prispeje i finančne či materiálovo. Jeho benefitom je vlastná reklama medzi Vietnamcami i Slovákmi.
- Organizácia vietnamskej komunity na Slovensku: zabezpečí personál a spolufinancovanie; taktiež zabezpečí aspoň jedného nevietnamského žurnalistu. Jej benefitom je prezentácia Vietmanskej kultúry na Slovensku.
- Študent-štipendista z Vietnamu: Je dobre oboznámený s aktuálnou situáciou vo Vietname, aktívne spoznáva Slovensko. Jeho benefitom je možnosť, že svoj potenciál neskôr využije pri iných premosťujúcich sofistikovaných činnostiach nielen mediálneho charakteru

Charakter média:
- Dvojjazyčnosť: prevažná časť textov a obrazovo/zvukových materiálov musí byť preložené/otitulkovaná
- Vítaný je aj preklad dôležitých informácií do svetového jazyka (angl. franc.)
- Médium bude mať všeobecne prospešný charakter. Jednotlivé informácie však môžu mať charakter nekomerčný i komerčný. Ich vzájomný pomer, ako i podiel priamej reklamy musí byť bližšie vyšpecifikovaný, tak aby zabezpečil dostatočnú mieru samofinancovania a zároveň neohrozil verejnoprospešný záujem.
- Médium prináša aktuality z Vietnamu i Slovenska, ktoré sú relevantné pre život komunity a ktoré by zároveň mali byť zaujímavé aj pre slovenského diváka/čitateľa.
- Uverejňované sú texty, zvukové záznamy, videozáznamy (môžu byť zo záznamu a podľa potreby i v živom vysielaní). Prevádzkovaní je archív.
- Všetky informácie sú bezplatné.
- Bude určený pomer medzi prevzatými správami a tiež sa stanový minimálny počet autorských originálnych príspevkov

Časový rámec:
Keďže sa jedná o relatívne finančne, materiálovo i personálne ambiciózny projekt, tak zdá neefektívne, aby fungoval iba krátkodobo. Zároveň je projekt náročný na predprípravu: vyhľadanie, zosúladenie a praktickú kooperáciu mnohých aktérov. Ponúkame teda v tejto fáze iba všeobecný časový náčrt

1. Predpríprava: (cca ½ roka)
a. Organizácia diaspóry Vietnamcov fundovane odhadne záujem vietnamskej komunity o nové médium
b. Organizácia diaspóry Vietnamcov využije osobné i formálne kanály pre lobovanie u kľúčových aktérov z cieľom získať ich pre projekt a zabezpečiť vhodnú mieru dlhodobej finančnej i inej podpory
c. Organizácia diaspóry Vietnamcov overí predbežný záujem medzi potencionálnym personálom
2. Prípravná fáza (cca ¼ roka)
a. Organizácia diaspóry Vietnamcov zaistí tréning personálu (žurnalisti, technici, administratíva)
b. Organizácia diaspóry Vietnamcov v kooperácii s telekomunikačným operátorom zabezpečí návrh aj realizáciu technickej stránky projektu
c. Každý z aktérov podľa svojich schopností zabezpečí širokú propagáciu nového média medzi Vietnamskou i nevietnamskou populáciou
3. Fáza realizácie (skúšobné doba cca 1 rok)
a. Organizácia diaspóry Vietnamcov (+ študent/štipendista) zabezpečuje publikáciu príspevkov
b. Telekomunikačným operátor zabezpečuje priebežný servis a môže prispievať návrhmi na publikačné príspevky
c. Ambasáda môže prispievať návrhmi na publikačné príspevky

Hodnotenie úspešnosti:
- Podľa počtu príspevkov (prevzatých/originálnych)
- Podľa počtu unikátnych návštev
- Podľa počtu diskusných príspevkov

Riziká:
- Množstvo aktérov môže mať odlišnú predstavu o forme a obsahu správ, ktoré má médium ponúkať. Môže byť v konečnom dôsledku ohrozená jeho tvorivá nezávislosť (ambasáda môže nepriaznivo vnímať prípadné kritické články voči oficiálnym vietnamským úradom, telekomunikačný operátor môže mať obdobný problém. Treba preto presne vymedziť kompetencie a zladiť vzájomné predstavy ešte pred začiatkom projektu. Pre prípad odchodu niektorého z aktérov musí byť pripravená vhodná rezerva až do jeho nehradenia.
- Slabý záujem zo strany návštevníkov stránky. Túto eventualitu by však mala odhaliť už predprípravná fáza.
- Slabý záujem zo strany zadávateľov reklamy. Musí byť v reálnej dobe vytvorený plán diverzifikácie financovania.

Autor projektu:


Nickname: comide

Zanechať vzkaz

Blue Captcha Image
Refresh

*