Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » Rozvojové vzdelávanie: Esej na tému prepojenia migrácie a rozvoja

Posted by comide on January 28, 2013

Rozvojové vzdelávanie: Esej na tému prepojenia migrácie a rozvoja

Rozvojové vzdelávanie: Esej na tému prepojenia migrácie a rozvoja

Category:

Website of Applicant: n-a

Period of Implementation: 7 months

Status:

Kde sa realizuje?:

Stručný popis

Typ projektu: Zvyšovanie povedomia, získavanie a šírenie informácií pre skupinu cieľovú skupinu študujúcej mládeže.

Cieľová skupina:
Primárna: Študenti magisterského štúdia (4.a5.ročník) slovenských vysokých škôl v odborných zameraniach: ekonómia, politológia, zahraničné vzťahy.
Sekundárna: prostredníctvom publikovania aj širšia zvedavá verejnosť


Podrobný popis

Celkový kontext a zdôvodnenie zmyslu projektu: Od konca 90.rokov a najmä od prijatia Slovenska do EÚ sme sa postupne stali krajinou, ktorá nie je iba prijímateľom rozvojovej pomoci, ale ju aktívne poskytuje. Zároveň sa viac a viac stávame cieľovou krajinou pre rôzne skupiny migrantov. Preto sa aj tieto témy stávajú postupne integrálnou súčasťou výučby na slovenských vysokých školách. Progres uchopenia tejto problematiky vysokoškolskou obcou však rozhodne nie je prudký a určite si zasluhuje isté povzbudenie.

Okrem niekoľkých novo založených študijných programoch a katedier, kde sa do budúcnosti predpokladá dobré oboznamovanie ich študentov s žiaducou kohéziou migračnej a rozvojovej oblasti (napr. Katedra rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva na Trnavskej univerzite), existuje aj významný segment študentov humanitných odborov, kde k takémuto uvedomeniu si tejto problematiky nemusí automaticky prísť, no bolo by to z hľadiska ich možného budúceho uplatnenia v ich študijnej oblasti vysoko žiaduce. Podľa našej mienky sú touto skupinou najmä študenti politológie, ekonómie a zahraničných vzťahov.

Preto plánujeme osloviť príslušné katedry, aby informovali svojich študentov o možnosti zapojiť sa do súťaže o napísanie odbornej eseje na tému: Medzinárodná migrácia a rozvoj krajín tretieho sveta.

Hoci sa na Slovensku už realizovali projekty približne tohto typu, nikdy nebolo ich prioritnou témou súvislosť medzi migráciou a rozvojom. Navyše, nikdy nebolo zloženie komisie zvolené nasledovným unikátnym spôsobom: člen diaspóry etablovanej na Slovensku, člen migračnej NGO, člen rozvojovej NGO, člen oficiálnej migračne/rozvojovej inštitúcie. Tri najlepšie hodnotené eseje budú publikované, najlepšia bude odmenená ½ ročnou platenou stážou v spolupracujúcej organizácii podľa vlastného výberu.
Týmto spôsobom budú prehĺbené vedomosti študentov, čitateľov esejí a zároveň aj nadviazané cenné kontakty medzi katedrami, organizáciami a študentmi.

Nároky na esej:
- Rozsah do 20 normostrán
- Inovatívnosť
- Citačná korektnosť
- Vysoká odborná úroveň no zároveň aj všeobecná zrozumiteľnosť
- Predkladanie praktických riešení
- Reflexia najnovších trendov

Nároky na stáž:

Maximálne možné a žiaduce zapojenie študenta do bežných aktivít organizácie a to takým spôsobom, aby to nenarúšalo jeho bežné študentské povinnosti.

Trvanie projektu a základný časový rámec:
Celkové trvanie projektu je odhadované na 7 mesiacov.
1. a 2.mesiac – nakontaktovanie katedier (internetové, telefonické, osobné.). Rozdanie vypracovaného základného materiálu, ktorý má pomôcť zorientovať sa študentom aj pedagógom v oblasti koherencie migračnej a rozvojovej problematiky. Do konca 2.mesiaca majú katedry zaslať zoznam študentov, ktorý majú záujem zúčastniť sa súťaže
3. až 5. mesiac – Študenti: vypracovanie a odovzdanie esejí s potvrdením od katedry. Katedra zašle maximálne 5 najlepších esejí. Projektový manažér: vypracovanie osnovy prednášok.
6. a 7. mesiac – posúdenie esejí komisiou a výber troch na publikovanie; realizovanie prednášok na tému migrácie a rozvoja (najlepšie v priestoroch škôl či priľahlých priestoroch), kde sme zaznamenali najväčší záujem o účasť študentov na písaní esejí + 3 školy odkiaľ pochádzajú autori najlepších esejí (ak budú mať o prednášky záujem) – dokopy však 5 prednášok. Tvorba a publikovanie troch esejí v zborníku, ktorý bude obsahovať aj iné a materiály o co-developmente. Zaslanie publikácií nasledovným aktérom: vytypované katedry, ktoré sa zaujímajú o problematiku rozvoja a/alebo migrácie, rozvojové, migračné a cudzinecké organizácie.

Autor projektu:


Nickname: comide

Zanechať vzkaz

Blue Captcha Image
Refresh

*